بیانیه جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به مناسبت 8 اکتبر روز جهانی کودک

کودکان کار؛ جهان امروز و «جنبش لغو کار کودک»…!؟

بیانیه به مناسبت 8 اکتبر روز جهانی کودک

8 اکتبر به نام روز جهانی کودک، مناسبتی تقریبا» سراسری در جهان است  و در این روز از یک سو فعالان این عرصه بدنبال اظهار وجود و طرح مسائل، مشکلات و نیز مطالبات و خواسته های حقوق کودکی خود هستند. از سوی دیگر  دولتمردان و برنامه ریزان عرصه سیاست، اقتصاد و دیگر بخش های جامعه حساس به سوی مطالبات و خواسته های جبهه ی مقابل است، تا از این رهگذر واکنش های شرایط امروز را جمع بندی و له یا علیه آن تدبیر و چاره، ساز کنند.

به روشنی می توان گفت که ظرف چند سال اخیر نه تنها بی حقوقی کودکان کاهش نیافته بلکه شدت و گستره آن به سرعت افزایش یافته است. این تغییر در شرایط کودکان کار شدید تر و عمیق تر بوده و قبل از هرچیز تعداد شان نزدیک به دو برابر (یعنی از تقریبا» 240 میلیون نفر به بیش از 400 میلیون افزایش یافته است) و نیز عریانی و جنبه های رسمیت آن علنی و آشکار تر شده است.

اين موضوع مشخصا ريشه در بحران هاي اخير سرمايه جهاني دارد. بحران مالي و توليدي سرمايه جهاني در تمامي اجزا و جوارح ساختار اجتماع ريشه دوانده و تظاهر آن را در اعتراضات و اعتصابات اخير آمريكا و اروپا مي توان به سادگي مشاهده نمود. اين تحركات در پي حملات مستقيم سرمايه به زحمتكش ترين وضعيف ترين اقشار جامعه صورت میگیرد و درواقع  پاسخی است به  بيكاري سازي ها (گاه ميليوني)، كم كردن دستمزد ها،  افزایش ساعات كار، افزايش طول دوران خدمت و…

در ادامه مشاهده می شود که اشكال ديگر اين بحران در كشورهايی نظير ايران که همواره با بحران های اقتصادی دست به گریبان بوده اند نه تنها در حيطه اقتصادي و معيشتي باقي نماند، بلكه در عرصه سياست و حقوق اجتماعي نيز به تعرض و سركوب حقوق انساني كشيده شده است.

طرح «هدفمند كردن يارانه ها» که قبل از اجراء، اینچنین سرسام آور بر روی افزایش قیمت خدمات و معیشت مردم تأثیر گذاشته و بیانگر ضعف دولت در ارائه سرویس و خدمات به جامعه است.  طرح «توسعه مشاغل خانگی» که قبل از هرچیز نشانه ی استیصال سرمایه در سازماندهی تولید و شانه خالی کردن از تحمل هزینه های تولید و ارائه خدمات به ازاء درآمد است و این راه انتقال بحران و مشکلات به خانواده ها که در انتها چیزی جز بدبختی و فقر روزافزون برای زحمتکشان نداشته و کمترین حاصل آن، گسیل کودکان به عرصه ی کار و باز تولید کودک کار است. «لايحه حمايت از خانواده»، طرح «شناسنامه دار کردن مهاجرین» (طرحی که در آن ادعا شده برای ارائه کارت شناسائی و شناسنامه مهاجرت به مهاجرین افغان است، ولی معلوم نیست که درپی آن چه به روز 1،900،000 هزار آواره جنگ و ترور خواهد آمد؟ شاید اخراج پس از شناسائی!؟ )از نمودارهاي تعرض آشكار سياسي- اجتماعي به حقوق و جایگاه انسان است. از اين رهگذر، آنچه كه بوضوح در حال اتفاق افتادن است  ناديده انگاشتن و زير پا نهادن حقوق اوليه ي و انساني كودكان است. اين معضل جهان امروز و البته ايران است كه با شدت و حدت يبشتري در حال تسري است.

به این ترتیب به نظر می رسد که با توجه به روند رو به رشد تعداد کودکان کار و وسعت یافتن اشکال و گوناگونی بی حقوقی های تحمیل شده به این کودکان، تعیین جایگاه جنبش لغو کار کودک در میان سایر جنبش های مدافع  حقوق کودک اهمیت ویژه ای پیدا میکند. چرا!؟؟

نخست اینکه «جنبش لغو کار کودک» پیش شرط باز گرداندن جایگاه و حقوق انسانی کودکان را لغو کار و بهره کشی از کودکان، و کار کودکان را به مثابه حلقه ی بنیادی تحمیل بی حقوقی و نقطه ی آغاز تعرض به تمامی جایگاه انسانی کودک می شمارد. جایی که بدلیل ارزانی نیروی کار و بی دفاعی صاحب آن، برای سرمایه غیر قابل چشم پوشی و اغماض به نظر می آید. از سوی دیگر، مطالبه ی لغو کار کودکان، آستانه ی مطالبات دیگر است، چنانچه دیگر خواسته ها الزاما» چنینی جایگاهی را ندارند.

اصل دیگر اهمیت «جنبش لغو کار کودک» دیرینه ی آن است که تاریخا» مطالبه ی لغو کار کودکان تقریبا» همزمان با جنبش رادیکال کارگری است و نخستین بار در بیانیه رسمی کارگران رادیکال و پیشرو لغو کار کودک طرح و در ادامه در دستور کار مطالبات و خواسته های کارگران و زنان در سرتاسر جهان قرار گرفت.

موضوع دیگری که مبرمیت جایگاه «جنبش لغو کار کودک» را مسجل میدارد؛ ارتباطی است که با شرایط و سرنوشت دیگر جنبش های اجتماعی داشته و این خود ضرورت هماهنگی و هم پوشانی کار و فعالیت در این عرصه را موجه می سازد. هیچ تغییری در وضعیت کارگران، زنان و دیگر اقشار جامعه رخ نخواهد داد که تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی بر شرایط زندگی کودکان نداشته باشد. بعبارت ساده تر اینکه کمترین دست آورد و دریافت حق در جامعه، منجر به بهبود شرایط زیستی کودکان می گردد.

نگاهی گذرا به تاریخ صد و پنجاه ساله ی اخیر اثبات می کند که دستآوردهای حقوقی و اجتماعی، ماحصل تلاش و یا تأثیر مستقیم و یا غیر مستقیم جنبش کارگری بوده است. بعنوان مثال ممنوعیت و لغو کار کودکان بخش هایی از جهان، تا این حد و درجه نیز؛ نتیجه مبارزه ی این بخش از جامعه و نیز فعالان جنبش لغو کار کودک با اتصال مستقیم به این جنبش بوده است.

جمع بندی: پرسش پیش روی «جنبش لغو کار کودک» این است؛ موانع و مشکلات اهداف و برنامه کدام است و چگونه می توان از آنها گذر کرد و به نتیجه دست یافت؟

با این بررسی کلی، اینگونه می توان به این موضوع پاسخ داد که؛ بحران های اقتصادی ذاتی مناسبات موجود است و همواره با خود مشکلاتی را زایش می کند که مستقیما» زندگی و معیشت توده های محروم را زیر ضرب برده و این خود بستر عریان و علنی تولید و باز تولید اشکال و صورت هایی از کار و بهره کشی از کودکان است. مطالبات حقوق کودکی جدای از مطالبات کل جامعه نیست. مشکلات و مسائل اقشارو طبقات جامعه و نیز خواسته ها و مطالبات شان، بی ارتباط با «جنبش لغو کار کودک» نیست.

ارتباط و اتصال بلافصل جنبش لغو کار کودک با سرنوشت دیگر جنبش های اجتماعی بر ضرورت هماهنگی و همپوشانی کار و فعالیت در این عرصه تاکید میکند چرا که هیچ تغییری در وضعیت کارگران، زنان و دیگر اقشار جامعه نیست که تاثیر مستقیم و غیر مستقیمی بر شرایط کودکان نداشته باشد. ضرورتی که به ارتباط مستقیم جنبش لغو کار کودک و جنبش کارگری تأکید می کند؛ راه حل و مکانیزم دستیابی به مطالباتی است که جنبش کارگری بدست می دهد که همانا لغو کار مزدوری است و در رأس آن لغو کار و هرگونه بهره کشی از کودکان است. از اینرو ارتباط، همکاری و همراهی با دیگر جنبش های اجتماعی که منافع و حقوق کودکان در آن تصریح شده است، از نخستین برنامه های پیش روی ماست. عدم اتصال از نخستین علل انحراف و سبب وارد آمدن آسیب ها و مشکلاتی بر بدنه ی جنبش لغوکار کودک خواهد شد، که بخشی از آن را شاهدیم.

راه گریز از این شرایط هرچه که باشد، کوتاه یا بلند مدت، «جنبش لغو کار کودک» وظیفه ای جز شناسائی و ارائه تحلیل از شرایط موجود و علل و عوامل تولید کننده کار کودکان و بدست دادن راه کار اجتماعی توقف و مقابله با این عوامل نداشته و ترسیم راه های دستیابی به حقوق و منافع عالیه کودکان از امور و وظایف مسلم آن است. واکنش سریع، موضع گیری و اتخاذ عمل نسبت به هر سیاست و برنامه ای که منافع آحاد جامعه را تحت تأثیر خویش قرار می دهد؛ از وظایف ماست. چراکه نتیجه چنین سیاست ها و برنامه هایی، افزایش تعداد کودکان کار و به تبع آن آسیب ها و مشکلات مبتلابه کودکان است.

نکته ی مهم تر اینکه؛ تجربه نشان داده است، خرده کاری و عمل زدگی درون جنبش، حاصلی جز روزمرگی و دور شدن از هدف اصلی نخواهد داشت. از سوی دیگر سیاست سرمایه که همواره در حال ایجاد موانع و مشکلات بر سر راه جنبش های اجتماعی بوده، بنیادهای خیریه را که ماهیت ارتجاعی و عقب مانده دارند و نه تنها راه حل نبوده بلکه صرفا با اتکا بر عواطف انسانی و با تحریک جیب مردم عامل ابقا کار کودک می باشد را به عنوان آلترناتیو و راه حل به فعالان و جامعه تحمیل کرده است. کار انفرادی و فرقه ای نه تنها ما را از دست یافتن به هدف باز میدارد، بلکه زمینه پذیرش خط و برنامه های انحرافی خواهد شد.

وظیفه ما روشن گری و نیرو گرفتن از جامعه برای ارائه راه کار و تحمیل آن  به مسئولین و متولیان امر در جهت تغییر شرایط به نفع کودکان است. یکی از آسیب های کار ما تشتت و پراکندگی در اتخاذ عمل و موضوعات کار است. از اینرو ارائه طرح و برنامه عملی برای اتحاد عمل و پیوستگی بیشتر جنبش در سطح منطقه و جهان از بزرگترین وظایف ماست. تنها از بستر این پیوستگی است که قادر به منشاء اثر شدن در زندگی و شرایط اکنون کودکان کار و کودکان سرتاسر جهان خواهیم بود.

در پایان ضمن تبریک به مناسبت 8 اکتبر، روز جهانی کودک؛ به تمامی کودکان و مدافعان و فعالان حقوق و منافع کودکان، بویژه فعالان»جنبش لغو کار کودک»، امید است با همکاری و اتحاد بیشتر در دست یابی به هدف غائی «جنبش لغو کار کودک»، که همانا لغو کار و هرگونه بهره کشی از کودکان و سعادت انسان ها پیروز گردیم.

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

8 اکتبر 2010 (16 مهر 1389)

Advertisements
Comments
2 Responses to “بیانیه جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به مناسبت 8 اکتبر روز جهانی کودک”
 1. eterafat می‌گوید:

  به امید پیروزی تمامی جنبش های برابری طلب و عدالت خواهانه

 2. نيما حسن بيگي می‌گوید:

  سلام خانم دكتر .
  ببخشيد نبودم . هم خيلي مشغله داشتم و هم بيمار بودم . به خاطر همين كامنت شما رو دير ديدم . يعني امروز ديدم .
  اگه فرصت كردين لطفا يه سر به من بزنين . با يه شعر طنز به روزم .
  شاد باشي جيران عزيز .
  ================================
  جیران:
  چشم عزیز…

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: